Viza de reședință II. Procedura radierii înscrierii din Registrul de stat 

În prima parte a articolului despre viza de reședință am analizat diferența dintre noțiunea de domiciliu și viză de reședință temporară, procedura înregistrării și ce drepturi oferă aceasta. Dacă sunteți interesat de aceste subiecte prima parte a articolului poate fi citită Aici

În continuare vom analiza în baza prevederilor legale care este procedura radierii vizei de reședință, cine poate solicita acest serviciu și ce acte sunt necesare a fi prezentate registratorilor Agenției Servicii Publice. La fel vom clarifica dacă în urma radierii vizei este necesară schimbarea buletinului și cum procedăm dacă nu avem un domiciliu.

1. Cine este în drept să solicite radierea și ce acte trebuie prezentate?

Potrivit pct. 118 din Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor  de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului), radierea din evidență a persoanelor se efectuează:

1.1. La cererea solicitantului;

1.2. La schimbarea domiciliului sau areședințeiși/sau în cazul emigrării autorizate;

1.3. La cererea proprietarului sau a coproprietarilor locuințeiproprietate privată, identificat(ţi) prin actul de identitateși care prezintă documentul ce atestă dreptul de proprietate asupra acestei locuințe;

În situațiile în care titularul de drept depune în scris o declarație potrivit căreia dreptul său de proprietate asupra locuinței este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile, veridicitatea datelor declarate. 

În cazul înstrăinării sau moștenirii locuinței aflate în proprietate privată, persoanele înregistrate anterior trecerii dreptului de proprietar asupra acestui imobil se radiază din evidență la cererea proprietarului sau a unuia din coproprietari, dacă actul juridic respectiv nu prevede altfel; 

1.4. La demersul locatorului prin care se confirmă rezilierea contractului de locațiune a locuinței proprietate publică. În această situație reprezentantul locatorului se identifică prin actul de identitate și prezintă documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de gestiune și de reprezentare;

1.5. La demersul administrației instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor sau serviciilor sociale de plasament în a căror administrare se află încăperile locuibile care le aparțin (cămine, cazărmi, case-internat, case de copii de tip familial, case comunitare, aziluri de bătrâni şi invalizi, orfelinate, instituții penitenciare, unități şi structuri militare, centre de plasament temporar, alte tipuri de instituții rezidențiale), în situația în care încăperea locuibilă nu a fost transmisă în folosință în baza unui contract de locațiune;

1.5. În cazul privării persoanei de dreptul defolosință asupra locuinței, declarării persoanei dispărute fără veste, returnării sau îndepărtării persoanei de pe teritoriul Republicii Moldova, revocării dreptului deședere, încetării sau anulării statutului de apatrid, a statutului de refugiat sau a protecției umanitare – în temeiul hotărârii instanței de judecată definitive și irevocabile sau a deciziei organului abilitat;

1.6. În cazul decesului – în temeiul certificatului de deces sau comunicării oficiale în acest sens a organului de stare civilă, sau în temeiul informației despre actul și certificatul de deces al persoanei respective, actualizate în Registrul de stat al populației de organul de stare civilă. 

2. Procedura și taxa pentru radierea vizei de reședință 

Titularul dreptului urmează să depună o cererea pentru radierea din evidentă a persoanei la Centrul multifuncțional al Agenției Servicii Publice. Cererea se depune personal sau de către reprezentatul împuternicit prin procură autentificată notarial. 

Titularul dreptului nu este obligat să solicite acordul persoanei a cărei vize urmează a fi radiată și nici să o înștiințeze. Totuși, se recomandă înștiințarea persoanei pentru ca aceasta să-și înregistreze o altă reședință ținând cont de importanța acestei înscrieri. 

Taxa pentru prestarea serviciului de radiere a vizei de reședință este de 10 lei. În cazul decesului sau emigrării autorizate radierea din evidență se efectuează gratuit. 

3. Efectele radierii înregistrării reședinței

Radierea vizei de reședință temporară nu afectează valabilitatea buletinului de identitate, în cazul în care persoana are înregistrată adresa domiciliului permanent, și nici nu este necesară schimbarea buletinului de identitate.  

În cazul în care persoana nu are o adresă de domiciliu înregistrată, radierea înscrierii vizei de reședință temporare face ca buletinul de identitate să devină nevalabil, fiind necesară obținerea unui nou buletin de identitate. 

Radierea înregistrării domiciliului. Potrivit Hotărârii Guvernului, în cazul radierii din evidența la domiciliu fără înregistrare la o altă adresă buletinul de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova, buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiați şi permisul de ședere permanentă de generația II şi actele de identitate de uz intern de generația a III-a devin nevalabile din momentul radierii (pct.122). 

În aceste situații, după caz, se aplică mențiunea corectă privind înregistrarea la domiciliu sau la reședință pe buletinul de identitate provizoriu, pe fișa de însoțire, sau are loc schimbarea documentului ori a fișei de însoțire în condițiile prezentului Regulament. 

Un alt efect al radierii este inopozabilitatea față de terți. Conform Codului civil, în lipsa acestor mențiuni ori atunci când acestea nu corespund realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței temporare nu va putea fi opusă altor persoane.  

Prin urmare persoana care nu are nici o mențiune în Registrul de stat al populație privind domiciliu sau reședința, acesta nu poate invoca nimănui, nici chiar autorităților, faptul că nu a fost înștiințat sau citat despre un act juridic care îl poate afecta. 

4. Este posibil ca persoana să nu aibă viză de reședință?

Potrivit pct. 1171 din Hotărârea Guvernului, persoana care nu are posibilitate de a fi înregistrată la domiciliu sau la reședința temporară obține buletinul de identitate sau, după caz, buletinul de identitate provizoriu fără mențiunea respectivă. 

Prin urmare, în cazul în care persoana nu are adresă de domiciliu sau o locuință temporară, este în drept să obțină un nou buletin de identitate fără nici o mențiune referitor la viza permanentă și temporară. 

Totuși, nu putem considera aceasta o libertate totală, dimpotrivă, în activitatea zilnică posesorul acestui tip al buletinului se va confrunta cu diferite piedici din partea autorităților legate de lipsa unei circumscripții.  

Acest lucru se datorează din cauza că, posibilitatea de a avea un act de identitate fără o mențiune a reședinței este recentă, iar celelalte legi nu au fost modificate și stabilesc competența organelor în funcție de reședința persoanei. 

La solicitarea persoanei care a emigrat autorizat, se eliberează buletinul de identitate provizoriu fără înregistrare la domiciliu și/sau reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova. 

Dacă doriți să primiți informații suplimentare referitoare la modul de radiere a vizei de reședință puteți să consultați sau contactați serviciul informativ-consultativ al Agenției Servicii Publice la  numărul de telefon 14 909 sau (+37322) 25 70 70. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *