Lista actelor necesare vânzării unui bun imobil

Dacă ați luat decizia de a vinde apartamentul, casa la sol sau un teren, prima întrebare care apare este: Ce acte sunt necesare și unde mă adresez prima dată? 

În acest caz trebuie să cunoașteți că, vânzarea unui bun imobil are loc prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat notarial sub sancțiunea nulității absolute a contractului. 

În continuare vom analiza lista actelor necesare vânzării unui bun imobil și unde le puteți obține. La fel, vom determina actele necesare a fi prezentate la cumpărarea unui apartament în curs de construire în urma modificărilor din 1 martie 2019.  

Lista actelor necesare vânzării unui apartament, case sau terenuri 

1. Actul de proprietate asupra bunului imobil  

Actul de proprietate asupra bunului imobil este documentul ce demonstrează deținerea dreptului de proprietate și modul în care dreptul a fost obținut. 

Astfel, este obligatoriu prezentarea notarului care va autentifica contractul de vânzare-cumpărare în original toate actele indicate în Extrasul din Registrul bunurilor imobile la rubrica „Temeiul înscrierii”. În calitate de temei poate fi înregistrat un singur act sau câteva, printre care poate fi: 

a) Contractul de vânzare-cumpărare; 

b) Contractul de donație; 

c) Contractul de schimb; 

d) Certificatul de moștenitor; 

e) Proces-verbal de recepție finală (contract de investiție); 

f) Hotărârea instanței de judecată etc. 

2. Extrasul din Registrul bunurilor imobile 

Extrasul din Registrul bunurilor imobile este actul eliberat contra cost de către organul cadastral teritorial ce conține datele despre proprietarul imobilului, suprafața, destinația terenului, actul de proprietate al vânzătorului asupra bunului, prezența sau lipsa sarcinilor, grevărilor, interdicțiilor, aplicate în modul stabilit. 

3. Certificatul cu privire la valoarea bunului imobil 

Certificatul este actul eliberat contra cost de către organul cadastral teritorial ce conține datele despre valoarea imobilului estimată în scopul impozitării. 

4. Actul de identitate al vânzătorului 

Potrivit art. 1 alin.(1) din Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte nr. 273 din 09.11.1994, actele de identitate din sistemul național de pașapoarte sunt: toate tipurile de pașapoarte, de buletine de identitate, permisele de ședere, documentele de călătorie ale apatrizilor (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954), ale refugiaților (Convenția cu privire la statutul refugiaților din 28 iulie 1951) și ale beneficiarilor de protecție umanitară. 

5Procura reprezentatului vânzătorului 

În cazul în care o terță persoană va reprezenta vânzătorul la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, atunci va fi obligatorie prezentarea procurii autentificate notarial în care să fie indicat expres dreptul de a vinde și datele de identificare a bunului imobil (nr. cadastral, adresa etc.). 

În cazul procurii eliberate pe teritoriul unui stat străin este necesară verificarea dacă aceasta este valabilă pe teritoriul Republicii Moldova fără supralegalizare suplimentară. În caz contrar, procura trebuie să fie apostilată, tradusă în limba română și legalizată de notarul din RM. 

Procurile folosite la autentificarea actelor de dispoziție sau actelor prin care se oferă dreptul de încheia acte de dispoziție în nume propriu sau în numele altei persoane rămân la dosar în original sau în copie legalizată. 

6. Actul de identitate al persoanei care va reprezenta interesele vânzătorului 

7. Procura din partea soțului vânzătorului 

În cazul în care în Registrul bunurilor imobile sunt înregistrați ambii soți în calitate de proprietari, atunci ambii soți urmează să se prezinte în fața notarului și să semneze contractul de vânzare-cumpărare. Totuși, unul dintre soți poate elibera celuilalt soț o procură cu dreptul de a semna contractul în locul lui, în cazul în care din anumite motive (plecat peste hotare, starea de sănătate etc.) nu poate fi prezent la semnarea contractului. 

Acte suplimentare în cazul vânzării unui apartament în curs de construire 

Potrivit art. 36 din Legea nr. 246 din 15.11.2018 privind procedura notarială, la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor în curs de construire, notarul verifică datele din registrele de publicitate, ținute în formă electronică, conform art. 17 alin. (2), privind imobilul în curs de construire, terenul pe care-l grevează construcția, titularii drepturilor asupra acestora, iar părțile prezintă următoarele acte, în măsura în care registrele de publicitate nu conțin informații despre ele: 

8. Autorizația de construire 

9. Documentele care confirmă dreptul de proprietate sau superficie asupra terenului 

10. Declarația în condominiu 

11. Alte acte, după caz. 

Ce acte nu sunt obligatorii pentru a fi prezentate notarului? 

1. După modificările aduse Legii cu privire la notariat din 2018 prezentarea notarului a Certificatului Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existența restanțelor fată de buget aferente bunului imobil nu mai este obligatorie. 

2. Pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare nu este obligatorie prezentarea actelor și/sau facturilor pentru a demonstra lipsa datoriilor la plata serviciilor comunale. Aceste acte pot fi prezentate cumpărătorului pentru a-i demonstra că nu exista careva datorii. 

3În cazul procurării unei case la sol în curs de construcție, vânzătorul trebuie să transmită cumpărătorului toate autorizațiile necesare continuării construcției (certificatul de urbanism, autorizația de construcție, autorizația de demolare, notificările către AST etc.). Prezentarea acestor acte notarului nu este necesară. 

4. În cazul în care în bunului imobil supus vânzării sunt înregistrate vize de reședințe ale altor persoane decât proprietarii, acordul lor nu este necesar, întrucât viza de reședință nu acordă nici un drept asupra bunului imobil. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *