Ghid pentru obținerea Autorizației de demolare

Una din principalele garanții ale dreptului de proprietate este dreptul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunului, ceea ce oferă libertatea aproape totală de a folosi bunul, inclusiv de a-l distruge.  

Spunem aproape totală întrucât art. 46 din Constituția Republicii Moldova stabilește că, dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului înconjurător și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului. 

Una dintre aceste sarcini este și obligația de a obține permisiunea autorității publice locale pentru demolarea construcției.  

Procedura de demolare, dărâmare este denumită în legislație “lucrări de desființare”, și presupun ansamblul de operații efectuate cu ajutorul mecanismelor, mașinilor, precum și manopera, în vederea demolării, totale sau parțiale, a unei construcții/amenajări. 

În continuare vom analiza pas cu pas întreaga procedură de demolare benevolă. Prin urmare, nu ne vom axa pe demolarea forțată a construcțiilor neautorizate. 

1. Cazurile în care este necesară obținerea autorizației de desființare 

Potrivit art. 2 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09.07.2010, autorizația de desființare este actul, eliberat de către primarul localității, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parțială, a unei construcții/amenajări. 

Astfel, autorizația de desființare este necesară în două cazuri: 

– demolarea totală a unei construcții/amenajări 

– demolarea parțială a unei construcții/amenajări 

Termenul de „construcție” este reglementat de art. 2 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 ca fiind, clădire sau construcție legată solid de pământ a cărei strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației ei. 

Potrivit art. 20 din Legea nr. 163 din 09.07.2010, se pot executa fără autorizație de desființare lucrări de demontare, demolare a construcțiilor care nu sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile. 

2. Solicitarea autorizației de desființare 

Cerere pentru obținerea autorizației de demolare se depune la sediul primăriei în cărei raze teritoriale se află construcția, în care se indică locul amplasării acesteia și datele cadastrale. Modelul cererii poate fi accesat Aici

La cerere se anexează următoarele documente: 

a) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desființare; 

b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică); 

c) expertiza tehnică, în cazul desființării parțiale a imobilului; 

d) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desființare totală sau parțială a imobilului. 

e) avizul pozitiv al Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. 

Este important să menționăm că, legea interzice solicitarea altor documente decât cele enumerate mai sus.  

Documentele se prezintă în original şi în copii. Proiectul de organizare a executării lucrărilor de desființare se prezintă doar în original. După verificarea copiilor, originalele se restituie solicitantului (beneficiarului). 

În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute enumerate mai sus, emitentul va refuza primirea setului de documente la momentul depunerii cererii. 

În cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecție a drumului public, primarul va solicita de la administratorul drumului acordul de desființare, care se eliberează în condițiile Legii drumurilor nr.509/1995, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare. 

3. Termenul de eliberare a autorizației de desființare 

Autorizația de desființare se eliberează de către primarul unității administrativ-teritoriale în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.  

Autorizația de desființare va cuprinde date privind: 

a) locul amplasării imobilului supus desființării; 

b) condițiile speciale de executare a lucrărilor de desființare; 

c) instituția de proiectare; 

d) termenul de începere a lucrărilor de desființare; 

e) durata executării lucrărilor de desființare. 

Autorizația de desființare se elaborează în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), altul se păstrează în arhiva primăriei, al treilea se transmite organului cadastral teritorial. 

4. Depășirea termenului are ca efect aprobarea tacită a cererii pentru demolare 

Dacă primarul localității nu respectă termenul de 10 zile și nu a informează în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizația de desființare se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul) este în drept să înceapă executarea lucrărilor, informând în scris primarul localității și Agenția pentru Supraveghere Tehnică.  

Totodată, primarul localității este obligat să elibereze necondiționat le cererea solicitantului un Certificat constatator prin care se va demonstra că solicitantul a depus cererea privind eliberarea autorizației de demolare și solicită aplicarea principiului aprobării tacite.   

5. Costurile obținerii autorizației de demolare 

Plata pentru emiterea autorizației de desființare se stabilește anual de către consiliile locale, care însă nu va depăși suma de 100 de lei. 

Pentru prelungirea termenului de valabilitate a autorizației de desființare nu se percepe o altă plată. 

6. Procedura începerii și durata lucrărilor de demolare 

La emiterea autorizației primarul va stabili termenul de începere a lucrărilor, care însă nu poate fi mai mare de 6 luni din data eliberării acesteia. 

Dacă lucrările de desființare nu vor fi începute în termenul stabilit, autorizația de desființare își pierde valabilitatea în mod automat. Prin urmare, va fi necesară emiterea unei noi autorizații în aceleași condiții.  

În cazul siturilor arheologice protejate și al zonelor lor de protecție, a monumentelor de istorie, artă și arhitectură sau al obiectelor situate în zone înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, trebuie respectată procedura prevăzută de art. 23 din Legea nr. 163 din 09.07.2010. 

În cazul în care lucrările de desființare nu pot fi începute din motive întemeiate se poate solicita, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desființare. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desființare poate fi efectuată o singură dată pe un termen de până la 6 luni. 

Durata executării lucrărilor se stabilește în autorizația de desființare în baza proiectului de organizare a lucrărilor de desființare. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită o singură dată pe un termen de până la 6 luni. 

În cazul înstrăinării construcției, noul proprietar este în drept să continue lucrările de desființare în baza autorizației obținute de fostul proprietar. Noul proprietar este obligat să înștiințeze emitentul care a eliberat autorizația în cauză despre intrarea sa în posesiune. 

7. Finalizarea lucrărilor de demolare și radierea construcției din Registrul bunurilor imobile 

După finalizarea lucrărilor de demolare proprietarul construcției va solicita primăriei eliberarea Certificatului privind demolarea bunului imobil și îl va prezenta organului cadastral. 

Conform art. 40 cu indicele 7 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, înregistrarea privind încetarea existenței bunului imobil se face în temeiul documentelor ce confirmă faptul pieirii fortuite sau distrugerii (demolării) bunului imobil. 

Dacă proprietarul nu a solicitat eliberarea Certificatului privind demolarea bunului imobil, radierea ulterioară se va efectua în temeiul actului de constatare pe teren

În cazul pieirii fortuite sau distrugerii (demolării) bunului imobil, concomitent cu înregistrarea privind încetarea existenței bunului imobil în registrul bunurilor imobile se radiază toate drepturile reale și grevările referitoare la acel bun imobil

8. Suspendarea și anularea autorizației de demolare 

Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09.07.2010 nu reglementează procedura de suspendare sau anulare a autorizației de demolare. 

Având în vedere că autorizația de desființare este un act administrativ, condițiile de suspendare, revocare și anulare a actelor administrative sunt aplicabile și autorizației de desființare. 

Totuși, legislația actuală conține norme ce descriu cazuri particulare privind modul de suspendare și revocare a autorizațiilor.  

Astfel, potrivit art. 15 alin. (1) pct. 3) lit. a) din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016,  primarul general eliberează autorizații și alte acte permisive prevăzute de lege, având dreptul de a le suspenda sau revoca din motive temeinic justificate. 

Despre suspendarea și revocarea autorizațiilor în celelalte localități, precum și despre anularea judiciară a autorizațiilor vom vorbi într-un alt articol. 

9. Răspunderea pentru demolarea neautorizată 

Demolarea neautorizată a construcției atrage răspunderea contravențională. Potrivit art. 177 alin. (2) lit.e) din Codul contravențional, încălcarea legislației și documentelor normative în construcții manifestată prin demolarea integrală sau parțială a construcțiilor cu încălcarea prevederilor privind autorizarea și executarea acestora,  se sancționează cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *