Ce lucrări pot fi efectuate fără autorizație de construcție?

Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09.07.2010, se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construire lucrările care nu modifică structura de rezistență, aspectul exterior, caracteristicile inițiale ale construcțiilor și ale instalațiilor aferente.  

Din categoria acestor lucrări fac parte: 

a) reparații pentru împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora; 

Se permite reparația acoperișurilor, teraselor și înlocuirea învelitorilor fără obținerea unei autorizații doar în cazul în care nu se modifică înălțimea, lățimea, lungimea acestora.  

Legea însă nu impune restricții privitor la materialele folosite pentru reparația acoperișurilor și teraselor. Astfel, se permite înlocuirea foilor de ardezie, țigla ceramică spre exemplu cu țiglă metalică, șindrilă bituminoasă sau alt material fără obținerea autorizației de construcție. 

b) înlocuiri și reparații ale pardoselilor, pieselor de tâmplărie interioare și exterioare, dacă se păstrează forma și dimensiunile golurilor; 

Se permite reparația pardoselilor, înlocuirea materialelor pardoselilor, inclusiv izolarea fonică, termică, precum și montarea comunicației pentru “pardoseli calde”, dacă nu se modifică dimensiunile golurilor. Aceasta înseamnă că, nu se permite modificarea înălțimii pardoselilor, deoarece aceasta ar modifica înălțimea camerei. 

Prin piese de tâmplărie se înțeleg piesele din lemn, cum ar fi: uși, scări, balustrade, piloni decorativi, obloane exterioare la geamuri, etc. 

c) lucrări de finisări interioare; 

Prin lucrări de finisări interioare se înțeleg toate tipurile de lucrări mecanizate sau manuale, cum ar fi: zugrăvire, tencuire, instalarea gresiei, faianței, inclusiv conectarea rețelei electrice și de alimentare cu apă în interiorul încăperii. 

d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și soluțiile cromatice; 

Aici se includ toate tipurile de lucrări pentru definitivarea formei sau a aspectului exterior al casei, apartamentului, fără însă de a modifica elementele de fațadă (console, colțari, profile decorative etc.) 

Prin urmare, se interzice efectuarea lucrărilor de termoizolare și vopsirea fațadelor clădirilor fără autorizație de construcție.  

Spre regret în ultimii ani se atestă numeroase cazuri de izolare și vopsite a balcoanelor sau pereților exteriori ai ampatamentelor din blocurile locative fără autorizare, ceea ce afectează aspectul general al întregii fațade. 

e) înlocuiri sau reparații ale sobelor, instalațiilor, sistemelor, echipamentului și utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor; 
f) înlocuiri sau reparații la branșamente exterioare, aferente construcțiilor, în limitele proprietății; 

Cele două categorii de lucrări presupun întreprinderea doar a acțiunilor de „înlocuire” și „reparații”. Pentru construcția sobelor, instalarea sistemelor, echipamentului și utilajului tehnico-sanitar care anterior nu au existat, este nevoie însă de o autorizație. 

g) reparații curente ale căilor de comunicații, accese de transport, parcări, trotuare și scări; 

Lucrări de reparații curente constau în efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere sau reparare ale părților vizibile ale elementelor de construcție. Este important de menționat că, aceste lucrări pot fi realizate de proprietarul terenului proprietate privată sau de către autoritatea administrației publice în cazul proprietății publice. 

h) lucrări de întreținerereparații curente ale infrastructurii căilor de comunicații, cu menținerea traseelor, funcțiunilorsuprafețelor și volumetriei; 

Determinarea înțelesul noțiunilor întreținere și reparații curente urmează a fi dedus din analiza normelor juridice speciale care reglementează fiecare tip al căilor de comunicații (drumuri, țevi, cabluri etc.) 

Pentru a determina titularul dreptului de a întreține și a repara urmează de stabilit cine este proprietarul terenului și cine este proprietarul căii de comunicație. Spre exemplu, dacă este vorba despre un drum public sau un drum de acces pe teritoriul unei uzine, depozit proprietate privată. 

i) lucrări funerare subterane și supraterane în cimitire; 

Lucrările de săpare a mormintelor și instalarea monumentelor funerare în cimitire nu necesită autorizare, însă trebuie coordonate cu administrația cimitirului. 

j) instalarea mobilierului urban; 

Prin mobilier urban se înțelege un ansamblu de elemente funcționale și/sau decorative amplasate în spații publice, cum ar fi: stațiile de transport public, cabinele modulare sau telefonice, elemente decorative ale grădinilor publice, rampele pentru pietoni, băncile stradale, stâlpii de iluminat, barierele de acces, coșurile de gunoi, echipamentele sportive și ansamblurile de joaca pentru copii. 

k) amenajarea terenului aferent construcției existente; 

Se permite amenajarea curții casei dacă terenul este proprietate privată prin instalarea felinarelor, plantarea copacilor decorativi, arbuștilor, instalarea gazonului etc. 

l) construcții auxiliare, anexe cu suprafața construită de până la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private. 

Prin construcții auxiliare, anexe se înțelege construcții cu caracter definitiv sau provizoriu, în vecinătatea construcției principale, având scopul de a complementa funcția de activitate/locuire a construcției principale. 

Din categoria construcțiilor auxiliare, anexelor fac parte: bucătării de vară, șure, grajduri pentru animale, depozite, garaje, sere, piscine, băi, etc. 

În cazul în care intervențiile vor avea ca obiect monumente de istorie, artă și arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit.a) , b). d), e), k) și l) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare și a autorizațiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h) , i) și j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

În cazul în care lucrările pe care doriți să le realizați nu se încadrează în categoriile analizate mai sus și aveți careva dubii în privința necesității unei autorizații, vă recomandăm să vă adresați direcției specializate din cadrul primăriei din localitatea unde vor fi desfășurate lucrările pentru a discuta dacă lucrările dvs. se încadrează în noțiunea de “lucrări de construcție” ce necesită a fi autorizate. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *